Tutaj miejsce na jakiś cytat lub inna krótka informację.

Aktualności

Plener malarski w Siemianicach

W Siemianicach 21 września 2015 roku odbył się plener malarski zorganizowany w ramach projektu „PIĘKNO W NAS I WOKÓŁ NAS” współfinansowanego przez Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej.  W plenerze wzięli udział członkowie Stowarzyszenia Plastyków Amatorów z Kępna,  Towarzystwa Krańców Ziemi Ojczystej GENIUS LOCI z Siemianic a także mieszkańcy Siemianic. Plastycy z Kępna już po raz trzeci zaszczycają nasze okolice swoją obecnością. Organizatorem  pierwszego pleneru (w 2008 roku) było Towarzystwo Miłośników Ziemi Kępińskiej, drugiego w Chróścinie  oraz trzeciego w Siemianicach Stowarzyszenie Amatorów Powiatu Kępińskiego i Towarzystwo Genius Loci z Siemianic.

Siemianice mają wielowiekowe tradycje malarskie. Podobno już w latach międzywojennych były organizowane w pałacu w Siemianicach plenery malarskie. To właśnie tutaj piękno otaczającego świata  inspiruje ludzi do utrwalania doznawanych wrażeń. Zewnętrzne bodźce we współudziale bogactwa wewnętrznego świata sprawiają, że zarówno na obrazach jak i fotografiach przedstawiona jest synteza wrażeń wizualnych i przeżyć emocjonalnych. Siemieńskie pejzaże były inspiracją już dla Jadwigi z Szembeków Szeptyckiej. Jeden z jej obrazów pod tytułem „Prosna” można było podziwiać w czasie pleneru. Udostępniony był również katalog z wystawy w Malborku. Zawierał on przykłady malarstwa Stanisława Szembeka, urodzonego w Siemianicach. Reprodukcje tego artysty wzbudziły duże zainteresowanie obecnych.

Projekt „PIĘKNO W NAS I WOKÓŁ NAS” zakłada przeprowadzanie działań zmierzających do upowszechnienia wiedzy o osobach, które działając w Wielkopolsce i na jej rzecz zapisały się w historii Polski. Na nowoutworzonej stronie internetowej http://www.geniuslocisiemianice.org.pl umieszczane są biogramy upamiętniające osoby urodzone lub wychowane w Siemianicach oraz działające społecznie i zawodowo w naszej wsi a także zdjęcia miejsc charakterystycznych dla okolic Siemianic. Strona internetowa będzie służyć jako skarbnica świadectw, dokumentów historycznych oraz wszelkich przejawów piękna w działalności mieszkańców naszej małej ojczyzny.

Siemianice są wsią niezwykłą. Leżą na granicy trzech województw: opolskiego, łódzkiego i wielkopolskiego. W jej historii przeplata się dziedzictwo kulturowe wszystkich tych regionów. Umieszczenie informacji opatrzonych zdjęciami na stronie internetowej będzie promocją zasłużonych Wielkopolan poza granicami naszego województwa. Chcemy upamiętnić m. in. ks. Maksymiliana Scherwentke urodzonego w Siemianicach, który zginął w Dachau, siemieńskiego proboszcza ks. Józef Krzywoszyński, przedstawicieli rodu Szembeków czy włościan, którzy zapisali się w historii Siemianic i Polski np. w czasie powstania styczniowego. Wszystkie te osoby i miejsca reprezentujące naszą małą ojczyzną  dokumentujemy także podczas takich wydarzeń jak warsztaty fotograficzne prowadzone przez Kazimierza Mirosława Giela. Czy  plenery malarskie, które staramy się łączyć z organizowanymi podczas ich trwania wystawami. Najbliższym takim wydarzeniem będzie wernisaż na którym będziemy mogli podziwiać prace powstałe podczas wrześniowego pleneru malarskiego. Odbędzie się on 7 listopada 2015 roku o godz. 1700 w Domu Parafialnym im. Ks. Krzywoszyńskiego w Siemianicach.

Współpraca  dzieci i młodzieży z osobami dorosłymi przy spotkaniach ze świadkami historii naszego regionu umożliwia czerpanie z mądrości i doświadczeń osób w starszej dorosłości. Jest to naturalna okazja podczas której uczestnicy rozwijają swoje umiejętności komunikacyjne oraz uczą się od siebie wzajemnie. Świadkowie historii mają okazję do dania świadectwa natomiast młodzież i dzieci zapoznały osoby starsze z nowinkami technologicznymi prowadząc warsztaty z obsługi TI.

Towarzystwo GENIUS LOCI organizujący ten projekt zaktywizował wszystkie możliwe wspólnoty, stowarzyszenia i jednostki administracyjne do wspólnych działań na rzecz promocji Siemianic i okolic.

 

Czytaj dalej...

Boże Ciało

Siemianice maja bogatą tradycję w przekazywaniu wiary, patriotyzmu, tradycji i zwyczajów ludowych. Jadwiga i Zofia Szembekówny zbierały zwyczaje ludowe i ich etnograficzne prace są porównywane ze zbiorem etnografa Oskara Kolberga.

Udział w Święcie Bożego Ciała od czasów zaborów zawsze był publicznym wyznaniem wiary i jedności narodowej danej wspólnoty. W latach międzywojennych jeden z ołtarzy był robiony przy pałacu Szembeków. W czasie wojny Niemcy zabronili urządzania procesji poza kościołem i uroczystość przenieśli z czwartku na najbliższą niedzielę. Po II wojnie światowej święto było znowu odprawiane według starej tradycji i zwyczajów zachowanych obecnie w nielicznych miejscowościach, między innymi w Siemianicach, Spycimierzu i Skęczniewie. Przez parę dni przed świętem mieszkańcy domów przy trasie procesji z rodziną i przyjaciółmi zbierają paproć, tatarak, brzozy i kwiaty. Kwiaty są segregowane kolorami i wszystko jest odpowiednio przechowywane, aby przy zmiennych warunkach pogodowych zachować świeżość roślin.

Wieczorem w przeddzień na trasie procesji „wyrasta” piękna aleja brzozowa a wczesnym rankiem układa się dywany kwiatowe. Każdy dom udekorowany jest obrazami, haftami i symbolami o tematyce religijnej oraz kwiatami i chorągwiami.

Trasa procesji w latach powojennych ulegała różnym zmianom. Od paru lat wróciła do ulic: Kościelnej, Szembeków,Żabiej i Zielonej z ołtarzami na posesjach państwa Olszoków, Nawrotów, Majwaldów oraz przy Domu Katolickim im. ks. Józefa Krzywoszyńskiego. Dobrze się stało, że taka trasa procesji przeszła do tradycji tego święta. Zaczynamy od Mszy Świętej w kościele i na początku mijamy budynek dawnej szkoły, gdzie urodziło się rodzeństwo Emilia i Maksymilian Scherwentke. Emilia urszulanka Unii Rzymskiej zasłużona w historii Polski i Kościoła a sługa boży, ksiądz Maksymilian zginął męczeńsko w Dachau za ojczyznę i wiarę. Mijamy plebanię, gdzie ks. Józef Krzywoszyński wspierał tabory wysiedlonych ludzi a następnie z tego domu był przez okupanta wyrzucony. Ulica Szembeków Dom Katolicki, który powstał z inicjatywy proboszcza J. Krzywoszyńskiego, parafian i Szembeków. Następny dom przy tej samej ulicy państwa Olszoków. Między innym ta rodzina usiłowała ostrzec proboszcza o grożącym go niebezpieczeństwie aresztowania i wywiezienia. Jak ojciec, który do końca nie chce opuścić swoich dzieci i chce je w miarę swoich możliwości ochraniać. Ksiądz Krzywoszyński uzasadniając swoją decyzje, że „pasterz nie opuszcza swoich owiec” po wysiedleniu z plebani przenosi się do domu Majwldów (wtedy Nawrotów). Tu zostaje aresztowany i prowadzony pod eskortą przyklęka i żegna się z parafią przy figurze Matki Boskiej przy domu Olszoków.

Co roku idąc za Eucharystycznym Chrystusem idziemy także drogami tych, którzy do końca Boga i ludzi umiłowali. Między domem Olszoków i Majwaldów na rozwidlonych drogach stoi pomnik poświęcony zamordowanym przez NKWD Szeptyckim z napisem „Nie ma większej miłości, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.”

Każdy, kto kiedykolwiek uczestniczy w Siemianicach w Święcie Bożego Ciała pamięta te chwile długo. My zdając sobie sprawę po czyich śladach idziemy na pewno a matka Bożena Scherwentke OSU, przyjaciel sługi bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz współpracownica świętego Jana Pawła II wychowana w Siemianicach ze swojego dzieciństwachować świeżość roślin.

 

Czytaj dalej...

Dzień Kultury Chrześcijańskiej

W Siemianicach Towarzystwo Krańców Ziemi Ojczystej Genius Loci przy współpracy wszystkich wspólnot i stowarzyszeń  naszego terenu pielęgnuje kulturę chrześcijańską
w różnych formach i działaniach. Cyklicznie, corocznie są organizowane pielgrzymki rowerowe do Częstochowy. W tym roku już siódma.  Także co roku odbywa się Dzień Kultury Chrześcijańskiej na którym dzielimy się  świadectwami o ludziach utożsamiających wzory postaw chrześcijańskich oraz kulturą muzyczną i wizualno-plastyczną.

            W tym roku 7 czerwca w Domu Katolickim odbył się IV Dzień Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem „KULTURA CHRZEŚCIJAŃSKA KULTURĄ MIŁOŚCI”.  Przybyli na tą uroczystość wójt  Gminy Łęka Opatowska Adam Kopis, dyrektor Zespołu Szkół w Siemianicach Izabela Krzywańska, ksiądz proboszcz Marek Olszewski
oraz przedstawiciele wspólnot, stowarzyszeń i społeczeństwa Parafii św. Idziego
w Siemianicach a także zaszczycili swą obecnością goście z Lasek, Bolesławca, Chróścina
i Jarocina.

             Po przywitaniu wszystkich przybyłych przez prezes Towarzystwa Genius Loci  Krystynę Macioszczyk uroczystość rozpoczął Chór Parafialny pod dyrygenturą pani Janiny Uszyckiej. Następnie odbyła się prezentacja multimedialna ks. dr Sławomira Kęszki „SPOTKANIE Z BOGIEM W KL DACHAU” w której uświadomiono obecnym tragiczną sytuację polskich księży, między innymi dwóch z Siemianic ks. proboszcza Józefa Krzywoszyńskiego i ks. Maksymiliana Scherwentke, w obozie koncentracyjnym w Dachau. W tym obozie przebywali duchowni różnych wyznań i narodowości. Wszyscy oni byli prześladowani a dodatkowe szykany spotykały polskich księży katolickich aby zmusić ich
do wyparcia się narodowości i wiary. Z świadectw tych księży wynika, że bardzo dotkliwie odczuwali głód Eucharystii. Z pomocą im w miarę swoich możliwości przychodzili kapłani innych narodowości, którzy mogli odprawiać Mszę świętą. Inspiracją do refleksji
nad  gehenną duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej były pieśni eucharystyczne w wykonaniu Parafialnego Chóru.

            Parafialna Schola, pod kierownictwem Pani  Martyny Pacyny, swoimi pięknie wykonanymi religijnymi utworami wprowadziła nas do zapoznania się z następnymi świadectwami martyrologii duchowieństwa katolickiego z okresu lat wojny i lat powojennych. Ten okres w naszych dziejach w powiecie kępińskim przygotował nauczyciel historii z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczeniu Adrian Stempniewski.  Przybliżył nam postać księdza proboszcza Siemianic i Baranowa Stanisława Hundta zamordowanego przez pracowników Urzędu Bezpieczeństwa oraz ks. proboszcza  Chromohorbu z obwodu lwowskiego i Siemianic Edwarda Stankiewicza. Ich najtragiczniejsze przeżycia były związane z czasem tuż przed i zaraz po zakończeniu wojny. Ksiądz E. Stankiewicz był prześladowany przez nacjonalistów ukraińskich. Opuszczając Ukrainę w bydlęcym wagonie
z narażeniem życia zabrał do Polski wyposażenie tamtejszego kościoła. 15 sierpnia 1945 roku zostaje proboszczem Siemianic i zaczyna  swą pracę od wszelkich remontów i uzupełnienia brakującego wyposażenia kościoła zdewastowanego i wywiezionego przez Niemców
oraz pracę duszpasterską z nowymi parafianami.  Pozostała po nim opinia świętości
i skromności. Był zawsze tam, gdzie potrzebna była jego obecność. Jest pochowany
na cmentarzu w Kępnie.

            Pieśni wykonane przez Parafialny Chór pozwoliły obecnym wyciszyć się i przenieść do następnego okresu w życiu narodu. Czasu PRL-u i obecnych, do czasu  świętego Jana Pawła II. Ten czas i tą atmosferę w sposób mistrzowski przekazali nam uczniowie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Opatowa pod kierunkiem nauczycielek Joanny Durlej i Iwony Stryjak. Koncert ten był ciekawym połączeniem śpiewu i muzyki z obrazem multimedialnym przedstawiające życie i nauczanie św. Jana Pawła II.

            Chór Parafialny  swym repertuarem  podsumowuje to co już przeżyliśmy. 
Pełni wrażeń słuchamy występ  zespołu Ars poetica pana Marka Kowalskiego do jego muzyki i jego tekstów oraz tekstu Edwarda Stachury. Jesteśmy oszołomieni. Przenosimy się
do tu i teraz. Naszego teraźniejszego życia i naszych wyborów. Krańcowych, czyli niełatwych wyborów. Dźwięk fletu i gitary potęguje treść śpiewnej przez Karolinę Krawiec i Marka Kowalskiego, jego i Stachury poezji. Na flecie akompaniowała Maja Kasprzak.

            Po zakończeniu części artystycznej prezes Genius Loci  podziękowała rozdając obrazy przedstawiające św. Jana Pawła II wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się
do tego, że w takiej formie mógł odbyć się IV Dzień Kultury Chrześcijańskiej i powiedziała, że kontynuacją tego dnia będą dalsze działania, które rozpoczną się w lipcu w ramach projektu „PIEKNO W NAS I WOKÓŁ NAS”, i zaapelowała do wszystkich świadków historii najnowszej aby dali swoje świadectwo historii naszego regionu. Poprosiła także osoby, które w jakikolwiek sposób mogą przyczynić się do renowacji grobu Ś. P. ks. E. Stankiewicza
do włączenia się do tej akcji. Zaprosiła obecnych do zwiedzenia w sali Biblioteki  Publicznej mieszczącej się w Domu Katolickiej  wystawy „KOŚCIÓŁ ZIEMI NASZEJ”  będącej kontynuacją treści przekazanej wcześniej w formie śpiewu, muzyki i prezentacji multimedialnych. Wystawę przygotowała bibliotekarka Jolanta Gąszczak.

            Następnie zabrał głos wójt Gminy Łęka Opatowska Adam Kopis dziękując wszystkim jeszcze raz podkreślił, że o kulturę chrześcijańską należy dbać, pielęgnować i kształcić
na co dzień. Zabrał głos autor książki p. t. „Zdarzyło się w Siemianicach” Stefan Matysiak. Dał świadectwo o niektórych faktach niedalekiej przeszłości. Prezes K. Macioszczyk pożegnała wszystkich i jeszcze raz zaprosiła wszystkich do zwiedzania wystawy w bibliotece.

 

            Kultura (z łac. colere = „uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie”) – termin ten
jest wieloznaczny, pochodzi od łac. cultus agri („uprawa roli”), interpretuje się go w wieloraki sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania). Najczęściej rozumiana jest jako całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. / https://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura /

 

Czytaj dalej...

Najnowsze artykuły