Tutaj miejsce na jakiś cytat lub inna krótka informację.

KULTURA CHRZEŚCIJAŃSKA DZIEDZITWEM PRZODKÓW.

 • luty 26, 2016
                 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ………………………………… Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1), REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Upowszechnianie kultury KULTURA CHRZEŚCIJAŃSKA DZIEDZITWEM PRZODKÓW. Organizacja Dnia…
Czytaj dalej...

Plener malarski w Siemianicach

 • styczeń 22, 2016
W Siemianicach 21 września 2015 roku odbył się plener malarski zorganizowany w ramach projektu „PIĘKNO W NAS I WOKÓŁ NAS” współfinansowanego przez Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej.  W plenerze wzięli udział członkowie Stowarzyszenia Plastyków Amatorów z Kępna,  Towarzystwa Krańców Ziemi Ojczystej GENIUS LOCI z Siemianic a także mieszkańcy Siemianic. Plastycy z Kępna już po raz trzeci zaszczycają nasze okolice swoją obecnością. Organizatorem  pierwszego pleneru (w…
Czytaj dalej...

Dane kontaktowe

ul. Żabia 36
63-645 Siemianice
woj. wielkopolskie
tel. 504856783
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 
 0000292846
Czytaj dalej...

STATUT TOWARZYSTWA KRAŃCÓW ZIEMI OJCZYSTEJ STATUT GENIUS LOCI

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Krańców Ziemi Ojczystej  GENIUS LOCI zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

§ 2

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3

 1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Siemianice.
 3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym charakterze działania. Uchwałę o przynależności Stowarzyszenia do tych organizacji podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 4

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci o treści:

 1. a.podłużnej

                 Towarzystwo

                 Krańców Ziemi Ojczystej

                 GENIUS LOCI

                   Siemianice ul. Żabia 36

                  63-645 Łęka Opatowska

 1. b.okrągłej z napisem graficznym Towarzystwo Krańców Ziemi Ojczystej GENIUS LOCI symbolizującym dom ( Genius Loci – z jęz. łac. znaczy dosłownie duch miejsca, „duch opiekuńczy danego miejsca”, przen. „specyficzna i niepowtarzalna atmosfera jakiegoś miejsca”).

§ 5

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków i jest działalnością pożytku publicznego.
 2. Zarząd może zatrudnić pracowników w liczbie niezbędnej do realizacji zadań.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą służącą wyłącznie do celów statutowych. Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej Stowarzyszenia nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków, a wyłącznie do realizacji celów statutowych.

Rozdział II

Cele i sposoby działania.

§ 5

Celami Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności: regionalnej, kulturalnej, edukacyjnej, ekonomicznej, pro-zdrowotnej, integracyjnej i rekreacyjno-turystycznej mającej na celu dobro mieszkańców Gminy Łęka Opatowska w tym:

 1. promocję, odnowę i rozwój Gminy Łęka Opatowska w połączeniu z powszechnym zaangażowaniem jej mieszkańców, w projekty nastawione na wspieranie działań i inwestycji o charakterze publicznym,
 2. skupienie wokół idei Stowarzyszenia wszystkich osób zainteresowanych,
 3. rozbudzania tożsamości regionalnej Gminy Łęka Opatowska,
 4. ochrona miejscowej tradycji, zabytków i pomnażanie dziedzictwa historycznego i kulturowego;
 5. pobudzenie inicjatyw społecznych służących rozwojowi życia obywatelskiego i wymianie doświadczeń regionalnych,
 6. promowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
 7. promowanie różnych form rekreacji i przyjemnego spędzania wolnego  czasu,
 8. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej,
 9. przenoszenie pozytywnych wzorców z Unii Europejskiej i do Unii oraz pozyskiwanie funduszy europejskich.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. inicjowanie i pomoc organizacyjną w tworzeniu podmiotów uznanych przez Stowarzyszenie jako szczególnie potrzebne dla rozwoju Gminy Łęka Opatowska,
 2. promowanie działalności wydawniczej,
 3. powołanie i prowadzenie Izby Pamięci,
 4. upowszechnianie dorobku miejscowej twórczości artystycznej, osiągnięć gospodarczych, społecznych i sportowych,
 5. aktywizacja i wspieranie środowisk młodzieżowych i osób niepełnosprawnych oraz trzeciego wieku poprzez wyrównywanie szans osób będących mieszkańcami wsi i małych miasteczek,
 6. prowadzenie wsparcia dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi umysłowo lub fizycznie,
 7. podejmowanie działań na rzecz rozwoju dobroczynności,
 8. popularyzacja i wspieranie idei wolontariatu,
 9. integrowanie społeczeństwa na rzecz ochrony środowiska i aktywnej ochrony przyrody i  krajobrazu oraz kształtowania środowiska,
 10. prowadzenie prac badawczych i doświadczalnych w celu wyciągnięcia wniosków na temat możliwości i warunków upowszechniania zasad ekorozwoju,
 11. doskonalenie edukacji ekologicznej społeczeństwa,
 12. inicjowanie turystyki pieszej i rowerowej,
 13. współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi,
 14. działania własne we współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej, kościołami chrześcijańskimi i innymi nie wymienionymi organizacjami działającymi na terenie Gminy Łęka Opatowska, powiatu Kępno i Wielkopolski,
 15. współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami regionalnymi działającymi na rzecz rozwoju demokracji lokalnej,
 16. organizowanie wystaw, pokazów, konkursów, konferencji, sympozjów, plenerów, spektakli teatralnych i muzycznych,  nabywanie starych przedmiotów, , wytworów sztuki, dokumentów, rękopisów, fotografii i filmów,
 17. krzewienie kultury i twórczości ludowej,
 18. organizowanie wypoczynku oraz wycieczek miejscowych, krajowych i zagranicznych.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

§ 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 8

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna po złożeniu deklaracji członkowskiej, opłaceniu wpisowego i przyjęciu (z wyjątkiem członków założycieli) w poczet członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Przy zastosowaniu postanowień art.3ust.2 Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach członkiem zwyczajnym może być także małoletni w wieku 16 – 18 lat mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

§ 9

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia,
 3. korzystać z pomocy i mienia Stowarzyszenia,
 4. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.

§ 10

Członek  zwyczajny ma obowiązek:

 1. stosować się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. dbać o dobro Stowarzyszenia i brać udział w jego pracach,
 3. przestrzegania zasad koleżeńskości we wszystkich stosunkach między członkami Stowarzyszenia,
 4. płacić regularnie składki członkowskie.

§ 11

Członkami wspierającymi Stowarzyszenie może być każda osoba prawna lub fizyczna, która dla poparcia jego celów i zadań zadeklaruje chęć pomocy finansowej lub rzeczowej i zostanie przez Zarząd przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 12

Członek wspierający ma prawo:

 1. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 2. korzystać z pomocy i mienia Stowarzyszenia,
 3. uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

§ 13

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywać się z zadeklarowanych przez siebie świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 14

Członek wspierający  będący osobą prawną uczestniczy w działalności Stowarzyszenia za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

§ 15

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie.
 3. Członkowi honorowemu przysługują wszystkie prawa członka zwyczajnego.
 4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 16

 1. Młodzież chcąca współpracować ze Stowarzyszeniem w myśl art. 3, ust. 3 Ustawy Prawo o stowarzyszeniach, może należeć do grona Sympatyków Stowarzyszenia po pisemnym zadeklarowaniu współpracy potwierdzonej przez rodzica lub opiekuna.
 2. Sympatyk Stowarzyszenia może uczestniczyć w posiedzeniach i Walnych Zebraniach jako obserwator nie posiadający czynnego ani biernego prawa wyborczego, ma jednak prawo i możliwość do korzystania z pomocy i mienia Stowarzyszenia.

§ 17

 1. Członkostwo Stowarzyszenia wygasa wskutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną,
  3. wykluczenia ze Stowarzyszenia w wyniku uchwały Zarządu Stowarzyszenia za prowadzenie działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem lub popełnienie czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia,
  4. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu Powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.
 2. Przed podjęciem uchwały w sprawach ust.1.c. strona zainteresowana ma prawo złożyć pisemne oświadczenie wyjaśniające.
 3. Od postanowień uchwał Zarządu członek ma prawo odwołać się do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia postanowienia. Uchwała Walnego Zebrania członków jest ostateczna.

§ 18

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia może zwolnić członka z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 2. Składek członkowskich nie pobiera się od młodzieży uczącej się i nie posiadającej własnych dochodów.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie ( Walne Zebranie Członków),
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia,

Walne Zgromadzenie

§ 20

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej jeden raz w roku (w pierwszym półroczu) jako sprawozdawcze oraz co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
 3. Walne Zgromadzenie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, którego projekt przedstawia Zarząd Stowarzyszenia.

§ 21

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołujący zawiadamia pisemnie wszystkich członków w terminie co najmniej 14 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

§ 22

 1. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu są uprawnieni członkowie zwyczajni i honorowi z głosem stanowiącym.
 2. Członkowie wspierający, sympatycy zaproszeni goście uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu jedynie z głosem doradczym.

§ 23

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie z powodu braku wymaganej liczby członków ( nie wcześniej niż 1 godzinę po pierwszym terminie) bez względu na liczbę obecnych.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 3. wybór: Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Statucie i rozwiązaniu się Stowarzyszenia,
 5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia,
 6. ustalenie wysokości opłaty wpisowej,
 7. rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
 8. uchwalenie na wniosek Zarządu planów działalności,
 9. uchwalenie na wniosek Zarządu budżetu Stowarzyszenia,
 10. ustalenie wysokości składek członkowskich,
 11. rozpatrywanie odwołań od postanowień  Zarządu,
 12. nadanie na wniosek Zarządu godności Członka Honorowego.

§ 25

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 26

Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami członków.

§ 27

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 osób, w tym: prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika i sekretarza. Prezesa, wiceprezesów, skarbnika i sekretarza wybiera Zarząd spośród swoich członków.
 2. W skład Zarządu Stowarzyszenia nie mogą wchodzić członkowie Zarządów innych organizacji społecznych działających na terenie objętym działalnością Stowarzyszenia.

§ 28

 1. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes lub zastępujący go wiceprezes nie rzadziej niż raz w miesiącu lub każdorazowo na żądanie większości członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
 2. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa Regulamin Pracy Zarządu opracowany przez Zarząd.

§ 29

Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia,
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 3. opracowywanie projektów planów działalności i budżetu Stowarzyszenia,
 4. tworzenie sekcji Stowarzyszenia, określanie kompetencji i zakresu ich działania,
 5. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
 6. określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia
 7. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności,
 8. wykonywanie innych czynności i zadań nie określonych Statutem należących do właściwości innych władz Stowarzyszenia,
 9. określenie logo Stowarzyszenia,
 10. przygotowanie uchwał o wstąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji krajowych i zagranicznych o podobnym charakterze i celach działania,
 11. przyznawanie dyplomów Stowarzyszenia,
 12. występowanie z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych działaczom Stowarzyszenia oraz nagród dla: twórców i opiekunów dziedzictwa kulturowego, działaczy i sympatyków ruchu regionalnego,
 13. zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia,
 14. przejmowanie wszelkiego rodzaju darowizn, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi,
 15. współpraca z władzami terenowymi i regionalnymi w zakresie upowszechniania osiągnięć Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna

§ 30

Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

§ 31

 1. Komisja Rewizyjna  składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej niezwłocznie po ich wyborze wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Komisji.
 3. Szczegółowy zakres działania i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa Regulamin opracowany przez Komisję i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
 4. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
  1. Pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu;
  2. Być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
  3. Otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
 6. W przypadku ustąpienia członka Komisji w trakcie kadencji Walne Zgromadzenie ma prawo dokooptować zastępcę członka Komisji spośród osób kandydujących do tej funkcji na ostatnim Walnym Zgromadzeniu, z tym że liczba członków dokooptowanych nie może być większa niż ilość członków pochodzących z wyboru.

§ 32

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami kontroli i żądanie wyjaśnień,
 3. występowanie z wnioskiem  udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

§ 33

Kadencja wszystkich władz stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 34

 1. Decyzje władz Stowarzyszenia podejmowane są w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
 2. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego obradom.

§ 35

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V

Majątek i fundusze.

§ 36

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości, fundusze i prawa.
 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się wpływy:
  1. ze składek członkowskich,
  2. darowizn, spadków i zapisów,
  3. z dotacji i subwencji,
  4. z dochodów z ofiarności publicznej,
  5. z dochodów z własnej działalności,
  6. z dochodów z majątku Stowarzyszenia,
  7. z innych źródeł.

§ 37

 1. Majątek Stowarzyszenia jest wypracowany, gromadzony i przeznaczony jedynie dla skutecznego realizowania celów Statutowych i w żadnej sytuacji nie może być dzielony miedzy członków.
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 3. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 38

 1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążenia majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 2. Do zawierania umów, udzielenia pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w szczególności, w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie: prezesa Zarządu i jednego wiceprezesa lub skarbnika lub sekretarza.

W razie zatrudnienia pracownika stosunek pracy w imieniu stowarzyszenia nawiązuje z nim prezes Stowarzyszenia i jeden z członków Zarządu.

§ 39

W ramach działalności Stowarzyszenia zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązani majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, lub kurateli zwanych dalej osobami bliskimi.
 2. przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,  w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 40

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – 50%+1, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

 

 

Czytaj dalej...

Najnowsze artykuły