Tutaj miejsce na jakiś cytat lub inna krótka informację.

Zarząd

Statut Towarzystwa Krańców Ziemi Ojczystej Statut GENIUS LOCI

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne.

 

§ 1

 

Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Krańców Ziemi Ojczystej  GENIUS LOCI zwane 

 

dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

 

§ 2

 

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 

§ 3

 

1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

 

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Siemianice.

 

3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o 

 

podobnym charakterze działania. Uchwałę o przynależności Stowarzyszenia do tych 

 

organizacji podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów w 

 

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 4

 

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci o treści:

 

                 Towarzystwo 

 

                 Krańców Ziemi Ojczystej

 

                 GENIUS LOCI

 

                   Siemianice ul. Żabia 36

 

63-645 Łęka Opatowska

 

b. okrągłej z napisem graficznym Towarzystwo Krańców Ziemi Ojczystej 

 

GENIUS LOCI symbolizującym dom ( Genius Loci – z jęz. łac. znaczy 

 

dosłownie duch miejsca, „duch opiekuńczy danego miejsca”, przen. 

 

„specyficzna i niepowtarzalna atmosfera jakiegoś miejsca”).

 

§ 5

 

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków i jest 

 

działalnością pożytku publicznego.

 

2. Zarząd może zatrudnić pracowników w liczbie niezbędnej do realizacji zadań.

 

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą służącą wyłącznie do celów 

 

statutowych. Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej Stowarzyszenia nie 

 

może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków, a wyłącznie do 

 

Rozdział II

 

Cele i sposoby działania.

 

§ 5

 

Celami Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności: regionalnej, kulturalnej, 

 

edukacyjnej, ekonomicznej, pro-zdrowotnej, integracyjnej i rekreacyjno-turystycznej 

 

mającej na celu dobro mieszkańców Gminy Łęka Opatowska w tym:

 

a. promocję, odnowę i rozwój Gminy Łęka Opatowska w połączeniu z 

 

powszechnym zaangażowaniem jej mieszkańców, w projekty nastawione 

 

na wspieranie działań i inwestycji o charakterze publicznym,

 

b. skupienie wokół idei Stowarzyszenia wszystkich osób zainteresowanych,

 

c. rozbudzania tożsamości regionalnej Gminy Łęka Opatowska,

 

d. ochrona miejscowej tradycji, zabytków i pomnażanie dziedzictwa 

 

historycznego i kulturowego;

 

e. pobudzenie inicjatyw społecznych służących rozwojowi życia 

 

obywatelskiego i wymianie doświadczeń regionalnych,

 

f. promowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,

 

g. promowanie różnych form rekreacji i przyjemnego spędzania wolnego  

 

h. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

 

rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej,

 

i. przenoszenie pozytywnych wzorców z Unii Europejskiej i do Unii oraz 

 

pozyskiwanie funduszy europejskich.

 

§ 6

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

a. inicjowanie i pomoc organizacyjną w tworzeniu podmiotów uznanych przez 

 

Stowarzyszenie jako szczególnie potrzebne dla rozwoju Gminy Łęka 

 

b. promowanie działalności wydawniczej,

 

c. powołanie i prowadzenie Izby Pamięci, 

 

d. upowszechnianie dorobku miejscowej twórczości artystycznej, osiągnięć 

 

gospodarczych, społecznych i sportowych,

 

e. aktywizacja i wspieranie środowisk młodzieżowych i osób niepełnosprawnych 

 

oraz trzeciego wieku poprzez wyrównywanie szans osób będących 

 

mieszkańcami wsi i małych miasteczek,

 

f. prowadzenie wsparcia dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi umysłowo lub 

 

g. podejmowanie działań na rzecz rozwoju dobroczynności,

 

h. popularyzacja i wspieranie idei wolontariatu,

 

i. integrowanie społeczeństwa na rzecz ochrony środowiska i aktywnej ochrony 

 

przyrody i  krajobrazu oraz kształtowania środowiska,

 

j. prowadzenie prac badawczych i doświadczalnych w celu wyciągnięcia 

 

wniosków na temat możliwości i warunków upowszechniania zasad 

 

k.  doskonalenie edukacji ekologicznej społeczeństwa,

 

l.  inicjowanie turystyki pieszej i rowerowej,

 

m. współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi,

 

n. działania własne we współpracy z organami administracji państwowej i 

 

samorządowej, kościołami chrześcijańskimi i innymi nie wymienionymi 

 

organizacjami działającymi na terenie Gminy Łęka Opatowska, powiatu 

 

o. współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami regionalnymi 

 

działającymi na rzecz rozwoju demokracji lokalnej,

 

p. organizowanie wystaw, pokazów, konkursów, konferencji, sympozjów, 

 

plenerów, spektakli teatralnych i muzycznych,  nabywanie starych 

 

przedmiotów, , wytworów sztuki, dokumentów, rękopisów, fotografii i filmów,

 

q. krzewienie kultury i twórczości ludowej,

 

r. organizowanie wypoczynku oraz wycieczek miejscowych, krajowych i 

 

Rozdział III

 

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

 

§ 7

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 

§ 8

 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna 

 

po złożeniu deklaracji członkowskiej, opłaceniu wpisowego i przyjęciu (z wyjątkiem 

 

członków założycieli) w poczet członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

 

2. Przy zastosowaniu postanowień art.3ust.2 Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach 

 

członkiem zwyczajnym może być także małoletni w wieku 16 – 18 lat mający 

 

ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

 

§ 9

 

1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

 

2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia,

 

3. korzystać z pomocy i mienia Stowarzyszenia,

 

4. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.

 

§ 10

 

1. stosować się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

 

2. dbać o dobro Stowarzyszenia i brać udział w jego pracach,

 

3. przestrzegania zasad koleżeńskości we wszystkich stosunkach między członkami 

 

4. płacić regularnie składki członkowskie.

 

§ 11

 

Członkami wspierającymi Stowarzyszenie może być każda osoba prawna lub fizyczna, która 

 

dla poparcia jego celów i zadań zadeklaruje chęć pomocy finansowej lub rzeczowej i zostanie 

 

przez Zarząd przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji.

 

§ 12

 

1. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

 

2. korzystać z pomocy i mienia Stowarzyszenia,

 

3. uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

 

§ 13

 

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywać się z zadeklarowanych przez siebie 

 

§ 14

 

Członek wspierający  będący osobą prawną uczestniczy w działalności Stowarzyszenia za 

 

pośrednictwem swojego przedstawiciela.

 

§ 15

 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie 

 

zasłużona dla realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

 

2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie.

 

3. Członkowi honorowemu przysługują wszystkie prawa członka zwyczajnego.

 

4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

 

§ 16

 

1. Młodzież chcąca współpracować ze Stowarzyszeniem w myśl art. 3, ust. 3 Ustawy 

 

Prawo o stowarzyszeniach, może należeć do grona Sympatyków Stowarzyszenia po 

 

pisemnym zadeklarowaniu współpracy potwierdzonej przez rodzica lub opiekuna.

 

2. Sympatyk Stowarzyszenia może uczestniczyć w posiedzeniach i Walnych Zebraniach 

 

jako obserwator nie posiadający czynnego ani biernego prawa wyborczego, ma jednak 

 

prawo i możliwość do korzystania z pomocy i mienia Stowarzyszenia.

 

§ 17

 

1. Członkostwo Stowarzyszenia wygasa wskutek:

 

a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na 

 

piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych 

 

b. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego 

 

c. wykluczenia ze Stowarzyszenia w wyniku uchwały Zarządu Stowarzyszenia za 

 

prowadzenie działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem lub 

 

popełnienie czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka 

 

d. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu Powszechnego 

 

2. Przed podjęciem uchwały w sprawach ust.1.c. strona zainteresowana ma prawo złożyć 

 

pisemne oświadczenie wyjaśniające.

 

3. Od postanowień uchwał Zarządu członek ma prawo odwołać się do Walnego 

 

Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia postanowienia. Uchwała 

 

Walnego Zebrania członków jest ostateczna.

 

orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.

 

§ 18

 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia może zwolnić 

 

członka z obowiązku płacenia składek członkowskich.

 

2. Składek członkowskich nie pobiera się od młodzieży uczącej się i nie posiadającej 

 

Rozdział IV

 

Władze Stowarzyszenia

 

§ 19

 

1. Walne Zgromadzenie ( Walne Zebranie Członków),

 

3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia,

 

Walne Zgromadzenie

 

§ 20

 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być 

 

zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej jeden raz 

 

w roku (w pierwszym półroczu) jako sprawozdawcze oraz co cztery lata jako 

 

3. Walne Zgromadzenie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, 

 

którego projekt przedstawia Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 21

 

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołujący zawiadamia 

 

pisemnie wszystkich członków w terminie co najmniej 14 dni przed datą Walnego 

 

§ 22

 

1. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu są uprawnieni członkowie zwyczajni i honorowi 

 

2. Członkowie wspierający, sympatycy zaproszeni goście uczestniczą w Walnym 

 

Zgromadzeniu jedynie z głosem doradczym.

 

§ 23

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu 

 

jawnym, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w 

 

drugim terminie z powodu braku wymaganej liczby członków ( nie wcześniej niż 1 godzinę 

 

po pierwszym terminie) bez względu na liczbę obecnych.

 

§ 24

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 

1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej 

 

2. uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi,

 

3. wybór: Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

 

4. podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Statucie i rozwiązaniu się Stowarzyszenia,

 

5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia,

 

6. ustalenie wysokości opłaty wpisowej,

 

7. rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,

 

8. uchwalenie na wniosek Zarządu planów działalności,

 

9. uchwalenie na wniosek Zarządu budżetu Stowarzyszenia,

 

10. ustalenie wysokości składek członkowskich,

 

11. rozpatrywanie odwołań od postanowień  Zarządu,

 

12. nadanie na wniosek Zarządu godności Członka Honorowego.

 

§ 25

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd:

 

3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

 

Zarząd Stowarzyszenia

 

§ 26

 

Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie między 

 

§ 27

 

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 osób, w tym: prezesa, dwóch wiceprezesów, 

 

skarbnika i sekretarza. Prezesa, wiceprezesów, skarbnika i sekretarza wybiera Zarząd 

 

2. W skład Zarządu Stowarzyszenia nie mogą wchodzić członkowie Zarządów innych 

 

organizacji społecznych działających na terenie objętym działalnością 

 

§ 28

 

1. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes lub zastępujący go wiceprezes nie rzadziej niż raz 

 

w miesiącu lub każdorazowo na żądanie większości członków Zarządu lub Komisji 

 

2. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa Regulamin Pracy Zarządu 

 

§ 29

 

Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy:

 

1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego 

 

2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

 

3. opracowywanie projektów planów działalności i budżetu Stowarzyszenia,

 

4. tworzenie sekcji Stowarzyszenia, określanie kompetencji i zakresu ich działania,

 

5. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

 

6. określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia

 

7. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności,

 

8. wykonywanie innych czynności i zadań nie określonych Statutem należących do 

 

właściwości innych władz Stowarzyszenia,

 

10. przygotowanie uchwał o wstąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji krajowych 

 

i zagranicznych o podobnym charakterze i celach działania,

 

11. przyznawanie dyplomów Stowarzyszenia,

 

12. występowanie z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych działaczom 

 

Stowarzyszenia oraz nagród dla: twórców i opiekunów dziedzictwa kulturowego, 

 

działaczy i sympatyków ruchu regionalnego,

 

13. zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań na podstawie upoważnienia Walnego 

 

14. przejmowanie wszelkiego rodzaju darowizn, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 

15. współpraca z władzami terenowymi i regionalnymi w zakresie upowszechniania 

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 30

 

Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad bieżącą 

 

§ 31

 

1. Komisja Rewizyjna  składa się z 3 członków wybieranych przez Walne 

 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej niezwłocznie po ich wyborze wybierają spośród 

 

siebie Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Komisji.

 

3. Szczegółowy zakres działania i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa Regulamin 

 

opracowany przez Komisję i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

 

4. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w 

 

Zarządzie lub ze stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem.

 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

 

a. Pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z 

 

tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu;

 

b. Być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;

 

c. Otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu 

 

uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż 

 

określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób 

 

kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

 

6. W przypadku ustąpienia członka Komisji w trakcie kadencji Walne Zgromadzenie ma 

 

prawo dokooptować zastępcę członka Komisji spośród osób kandydujących do tej 

 

funkcji na ostatnim Walnym Zgromadzeniu, z tym że liczba członków 

 

dokooptowanych nie może być większa niż ilość członków pochodzących z wyboru.

 

§ 32

 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 

1. kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia ze 

 

szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,

 

2. występowanie do Zarządu z wnioskami kontroli i żądanie wyjaśnień,

 

3. występowanie z wnioskiem  udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

 

§ 33

 

Kadencja wszystkich władz stowarzyszenia trwa 4 lata.

 

§ 34

 

1. Decyzje władz Stowarzyszenia podejmowane są w formie uchwał zapadających 

 

zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

 

2. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego obradom.

 

§ 35

 

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, 

 

uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali 

 

członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie 

 

Rozdział V

 

Majątek i fundusze.

 

§ 36

 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości, fundusze i prawa.

 

2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się wpływy:

 

a. ze składek członkowskich,

 

b.  darowizn, spadków i zapisów,

 

d. z dochodów z ofiarności publicznej,

 

e. z dochodów z własnej działalności,

 

f. z dochodów z majątku Stowarzyszenia,

 

§ 37

 

1. Majątek Stowarzyszenia jest wypracowany, gromadzony i przeznaczony jedynie dla 

 

skutecznego realizowania celów Statutowych i w żadnej sytuacji nie może być 

 

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie 

 

3. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

 

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi 

 

§ 38

 

1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążenia majątku Stowarzyszenia 

 

2. Do zawierania umów, udzielenia pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli 

 

w szczególności, w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków 

 

Zarządu działających łącznie: prezesa Zarządu i jednego wiceprezesa lub skarbnika 

 

W razie zatrudnienia pracownika stosunek pracy w imieniu stowarzyszenia nawiązuje 

 

z nim prezes Stowarzyszenia i jeden z członków Zarządu.

 

§ 39

 

W ramach działalności Stowarzyszenia zabrania się:

 

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązani majątkiem Stowarzyszenia w 

 

stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi 

 

pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub 

 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 

 

drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, lub kurateli 

 

zwanych dalej osobami bliskimi.

 

2. przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów 

 

lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 

 

trzecich,  w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na 

 

3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników 

 

oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że 

 

to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

 

4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

 

uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy 

 

Rozdział VI

 

Postanowienia końcowe

 

§ 40

 

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia 

 

podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – 

 

50%+1, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków 

 

określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy 

 

ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

Zarząd Towarzystwa

Zarząd Towarzystwa:

  • prezes Krystyna Macioszczyk
  • wiceprezes Jolanta Gąszczak
  • wiceprezes Teresa Szulc
  • sekretarz Monika Sarnowska -Stempniewska
  • skarbnik Maria Mądra

 

Komisja rewizyjna:

  • Mączka Grażyna
  • Jurasik Bożena
  • Śmiech Anna

Najnowsze artykuły