Tutaj miejsce na jakiś cytat lub inna krótka informację.

KULTURA CHRZEŚCIJAŃSKA DZIEDZITWEM PRZODKÓW.

 

 

 

 

        

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

…………………………………

Data i miejsce złożenia oferty

(wypełnia organ administracji publicznej)

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1)

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Upowszechnianie kultury

KULTURA CHRZEŚCIJAŃSKA DZIEDZITWEM PRZODKÓW.

Organizacja Dnia Kultury Chrześcijańskiej.

(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 01.03.2016 do 25.06.2016

W FORMIE

POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1)

PRZEZ

Wójta Gminy Łęka Opatowska

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

I. Dane oferenta/oferentów1)3)

1) nazwa: Towarzystwo Krańców Ziemi Ojczystej GENIUS LOCI w Siemianicach

2) forma prawna:4)

(x )   stowarzyszenie                               ( ) fundacja

( )   kościelna osoba prawna                 ( ) kościelna jednostka organizacyjna          

( )   spółdzielnia socjalna                       ( ) inna…………………………………

            

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)

KRS0000292846

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 15.12.2007 r.

5) nr NIP: 6191981063 nr REGON: 300714670

6) adres:

   miejscowość: Siemianice ul. Żabia 36

   dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) nie dotyczy

  

   gmina: Łęka Opatowska                 powiat:8) kępiński

  

   województwo: wielkopolskie

                                                                                                         

   kod pocztowy: 63-645                 poczta Łęka Opatowska

  

7) tel.: 627818925, 504856783 faks: nie dotyczy

   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8) numer rachunku bankowego: 138413 0000 0104 2160 2000 0001.

   nazwa banku: SBL Oddział Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 6

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów1):

a) Krystyna Macioszczyk – Prezes Zarządu

b) Maria Mądra– Skarbnik Zarządu

c) ……………………………………………………………………………..….

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie:9) nie dotyczy

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

Krystyna Macioszczyk 627818925, 504856783

12) przedmiot działalności pożytku publicznego:

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego

1.promocja, odnowa i rozwój Gminy Łęka Opatowska w połączeniu z powszechnym zaangażowaniem jej mieszkańców, w projekty nastawione na wspieranie działań i inwestycji o charakterze publicznym,

2. skupianie wokół idei Stowarzyszenia wszystkich osób zainteresowanych,

rozbudzanie tożsamości regionalnej Gminy Łęka Opatowska,

ochrona miejscowej tradycji, zabytków i pomnażanie dziedzictwa historycznego i kulturowego,

3. pobudzenie inicjatyw społecznych służących rozwojowi życia obywatelskiego i wymianie doświadczeń regionalnych,

4. promowanie różnych form rekreacji i przyjemnego spędzania wolnego czasu,

5. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej,

6. aktywizacja i wspieranie środowisk młodzieżowych i osób niepełnosprawnych oraz trzeciego wieku poprzez wyrównywanie szans osób będących mieszkańcami wsi i małych miasteczek,

7. popularyzacja i wspieranie idei wolontariatu,

8. działania własne we współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej, kościołami chrześcijańskimi i innymi nie wymienionymi organizacjami działającymi na terenie Gminy Łęka Opatowska, powiatu Kępno i Wielkopolski,

9. organizowanie wystaw, pokazów, konkursów, konferencji, sympozjów, plenerów, spektakli teatralnych i muzycznych, nabywanie starych przedmiotów, wytworów sztuki, dokumentów, rękopisów, fotografii i filmów,

10. organizowanie wypoczynku oraz wycieczek miejscowych, krajowych i zagranicznych.

b) działalność odpłatna pożytku publicznego

                             NIE DOTYCZY

 

13) jeżeli oferent /oferenci1) prowadzi/prowadzą1) działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców nr REGON: 300714670

b) przedmiot działalności gospodarczej

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej10)

NIE DOTYCZY

 

III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Projekt KULTURA CHRZEŚCIJAŃSKA DZIEDZITWEM PRZODKÓW zakłada przeprowadzenie działań zmierzających do upowszechnienia wiedzy o historii, kulturze i zwyczajach ludowych. Umieszczenie na stronie internetowej wyników twórczości nawiązujących do sztuki ludowej Siemianic i okolic. Zbieranie na stronie biogramów oraz wszelkiego przejawu sztuki w działalności mieszkańców naszej małej ojczyzny. Siemianice leża na granicy trzech województw: opolskiego, łódzkiego i wielkopolskiego. Umieszczenie tych informacji oraz zdjęć na stronie internetowej będzie promocją zasłużonych Wielkopolan oraz kultury naszego regionu poza granice naszego województwa. Chcemy upamiętnić wyniki prac etnograficznych sióstr Jadwigi i Zofii Szembekówien oraz malarstwa Stanisława Szembeka. Te osoby chcemy udokumentować także warsztatami rękodzieła połączonym wystawą. Współpraca dzieci, młodzieży z osobami dorosłymi przy spotkaniach ze świadkami historii naszego regionu pozwoliłyby na lepszą wzajemną komunikację i zrozumienie z osobami trzeciego wieku i wymianę doświadczeń. Będzie to promocja naszej Gminy. Rezultaty projektu mogą być wykorzystane także do zapoczątkowania stworzenia wsi tematycznej: „Wieś Wielkich Ludzi.”

                                   

 
 

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków

Projekt zakłada aktywizację mieszkańców dzięki zbudowaniu koalicji lokalnej, opartej na zasadzie trzech nisz społecznych, której zadaniem jest stworzenie atrakcyjnego wizerunku wsi Siemianice jako miejsce pochodzenia lub działania Wielkich Ludzi- Wielkich Polaków- Wielkopolan. Proponowane cykliczne działania mogą przełamać dotychczasowy niski poziom poczucia własnej wartości mieszkańców, będący pozostałością dawnej polityki wobec mieszkańców wsi i PGR-ów. Powoduje toniejednokrotnie szerzenie się beznadziei wśród młodzieży, w rodzinach dysfunkcyjnych, które nie widzą szans wyrwania się z zamkniętego kręgu beznadziei. Danie poczucia wartości i dumy z miejsca zamieszkania a także pokazanie postaw osób, które w sytuacjach krańcowych, „gdy nie mogły iść naprzód szły wzwyż” może spowodować wyrównanie szans ludzi z małych miejscowości.

Często zdarza się, ze ludzie zagubieni w nowej rzeczywistości (bezrobocie) mają problemy wynikające z dysfunkcji w niszy pierwszej (rodzinie) i trzeciej ( zaangażowaniu bezinteresownym). Dlatego najskuteczniejsze są metody zakładające wsparcie wielopłaszczyznowe. Nasz projekt ma mieć charakter współpracy wielopłaszczyznowej z wszystkimi organami samorządowymi i rządowymi oraz z wszystkimi organizacjami i wspólnotami lokalnymi.

 

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Społeczność lokalna: dzieci i młodzież zamieszkujące Gminę Łęka Opatowska oraz osoby starsze powyżej 30 roku życia i osoby „trzeciego wieku.50 osób, które udzielą wywiadu lub będą uczestniczyć w warsztatach i w spotkaniu podsumowującym lub wymienić się z wszystkimi grupami społecznymi swoimi doświadczeniami.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania.11)

NIE DOTYCZY

5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1) otrzymał/otrzymali1) dotację na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

 

PIĘKNO W NAS I WOKÓŁ NAS – stworzenie strony internetowej GENIUS LOCI,

Urząd Gminy Łęka Opatowska,

zawartej w dniu 06.03.2015

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

 1. Budowanie koalicji i partnerstwa na rzecz kontynuowania działań celem stworzenia w przyszłości wsi tematycznej.
 2. Krzewienie idei patriotyzmu lokalnego i miłości do „małej ojczyzny”- spotkania i wywiady z osobami interesującymi się sztuką ludową a związanych z Siemianicami i okolic.
 3. Aktywizacja społeczności lokalnej i budowanie poczucia własnej wartości poprzez -warsztaty i szkolenia, gdzie zdobyte umiejętności zostaną wykorzystane do realizacji projektu:
 • spotkania z twórcami ludowymi i amatorami plastykami;
 • wymiana doświadczeń międzypokoleniowej;

tworzenie fotograficznej i plastycznej interpretacji kultury i historii Siemianic na stronie internetowej Towarzystwa.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Siemianice i Gmina Łęka Opatowska

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)

Realizacja projektu rozpocznie się od spotkania koordynatorów projektu (Towarzystwo GENIUS LOCI) i partnerów tj. przedstawicieli Szkoły, Gimnazjum, KGW-u, Rady Parafialnej, Rady Sołeckiej, Rady i Urzędu Gminy, LZS-u, OSP i opiekunowie i wolontariusze z Świetlicy Środowiskowej PROMYK oraz Stowarzyszeniem Plastyków Amatorów Powiatu Kępińskiego. Głównym miejscem działań będzie Dom Katolicki im. ks. J. Krzywoszyńskiego w którym mieści się Świetlica i Biblioteka. Następnie będą zakupione potrzebne materiały. Po niezbędnych zakupach opracowane będą i umieszczone we wszystkich możliwych mediach lokalnych i na stronach internetowych   i w plakatach rozwieszonych na poszczególnych sołectwach informacje o projekcie.

Wyszukiwanie w różnych źródłach informacji, także w Internecie wydarzeń kulturalnych podobnych w swym charakterze do działań w Siemianicach. Po przeprowadzonych szkoleniach i warsztatach będą przeprowadzane spotkania ze świadkami kultury historii Siemianic.

Uporządkowane informacje zostaną umieszczone wraz ze zdjęciami na stronie www

9. Harmonogram13)

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

 • Zorganizowanie jednego spotkania integracyjnego
 • Zorganizowanie Dnia Kultury Chrześcijańskiej
 • Okolicznościowy folder;
 • Wystawa i część artystyczna p. t. SACRUM NIE TYLKO PĘDZLEM MALOWANE;
 • Zaangażowanie wolontariuszy
 • Nawiązanie współpracy z wszystkimi wspólnotami naszej Gminy.
 • Wpływ na zmianę mentalności społecznej.
 • Promocja Gminy
 

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Lp.

Rodzaj kosztów16) Ilość jednostek Koszt jednostkowy (w zł) Rodzaj   miary

Koszt

całkowity

(w zł)

z tego do pokrycia

z wnioskowanej dotacji

(w zł)

z tego z finansowych środków własnych, środków

z innych źródeł , w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego17) (w zł)

Koszt do pokrycia

z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków

i świadczeń wolontariuszy

(w zł)

I

Koszty merytoryczne18) po stronie Towarzystwo Krańców Ziemi Ojczystej GENIUS LOCI w Siemianicach

1)Drukarka kolorowa

2) Wkład do drukarki /Cartridge/

3)Materiały biurowe

4) materiały i narzędzia do rękodzieła

5)oprawa prac

1

1

1

1

1

500,00

200,00

200,00

800,00

400,00

Szt.

kpl

szt.

kpl

kpl.

500,00

200,00

200,00

800,00

400,00

500,00

200,00

200,00

800,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

Koszty obsługi20) zadania publicznego, w tym koszty administracyjne po stronie Towarzystwo Krańców Ziemi Ojczystej GENIUS LOCI w Siemianicach:

1) obsługa finansowa

2)koordynator projektu

3) obsługa techniczna

obsługa administracyjna

4)wykładowca- zajęcia

5) warsztaty rękodzieła

6)opracowanie folderu

10

20

15

10

10

15

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

Godz.

GodzGodz.Godz.

Godz.

Godz.

150,00

300,00

225,00

225,00

225,00

225,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

300,00

225,00

225,00

225,00

225,00

III

Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji po stronie Towarzystwo Krańców Ziemi Ojczystej GENIUS LOCI w Siemianicach :

1) Zakup artykułów na organizację Dnia Kultury Chrześcijańskiej /poczęstunek/

1

200,00

Kpl.

200,00

100,00

100,00

0,00

IV

Ogółem:

      3650,00 2200,00 100,00 1350,00

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

1 Wnioskowana kwota dotacji 2200,00 zł 60,27%
2

Środki finansowe własne17)

100,00 zł

2,74%
3

Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3)

0,00zł

0%

3.1

wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17)

0,00zł

0%
3.2

środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje

z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)17)

0,00zł

0%
3.3

pozostałe17)

0,00 zł

0 %
4 Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)

1350,00 zł

36,99%
5 Ogółem (środki wymienione w pkt 1- 4)

3650,00

100%

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21)

Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych

Kwota środków

(w zł)

Informacja o tym, czy wniosek (oferta)

o przyznanie środków został (-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy też nie został(-a) jeszcze rozpatrzony(-a)

Termin rozpatrzenia –

w przypadku wniosków (ofert) nierozpatrzonych do czasu złożenia niniejszej oferty

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY TAK/NIE1) NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY TAK/NIE1) NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY TAK/NIE1) NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY TAK/NIE1) NIE DOTYCZY

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:    
Dotychczas nasze Towarzystwo GENIUS LOCI finansowaliśmy się z własnych składek (10 zł. rocznie ze względu na niskie dochody członków), pracę w formie wolontariatu i społecznie oprócz jednego dofinansowania do Tablicy Pamiątkowej pod Rzeźbą J. z Szembeków Szeptyckich w kwocie 1222 zł od Rady Sołeckiej.

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

- koordynator projektu – prezes zarządu Towarzystwa Krańców Ziemi Ojczystej GENIUS LOCI, nauczyciel osoba kierująca pracami zespołu, sprawnego przebiegu i realizacji wszystkich punktów programu, doświadczenie zdobyła przy realizacji innych projektów m. In. p.t. „Kamienie Pamięci” w 2010 r. , wolontariusz przeprowadzenia warsztatów komputerowych i jako plastyk amator zrzeszony w Stowarzyszeniu Plastyków Amatorów Powiatu Kępińskiego przeprowadzi warsztaty plastyczne,

- bibliotekarka – wiceprezes Zarządu, koordynator gromadzenia dokumentów i wolontariusz przeprowadzenia warsztatów,

- sołtys wsi (członek Towarzystwa) koordynator współpracy między organizacjami pozarządowymi (Radą Parafialną, Radą Sołecką, KGW, OSP, LZS) oraz Urzędem Gminy i szkołą

- wolontariusze pracujący w pracowni komputerowej w Świetlicy Środowiskowej „PROMYK”

- obsługa finansowa – wykwalifikowana czynnie zawodowo pracująca księgowa (wiceprezes Zarządu) oraz bezrobotna była księgowa (długa przerwa w pracy) matka dwóch niepełnosprawnych.

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

Biblioteka Publiczna i Świetlica Środowiskowa „Promyk” z komputerami oraz salą widowiskową mieszczące się w Domu Katolickim im. ks. J. Krzywoszyńskiego w Siemianicach

Szkoła Podstawowa w Siemianicach z pracownią komputerową i projektorem a aparaty fotograficzne wolontariusze użyją własne.

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).

-Cykliczne rajdy rowerowe po powiecie kępińskim „Niedzielne popołudnia” oraz coroczne lipcowe pielgrzymki rowerowe do Częstochowy,

-Cykliczne Dni Kultury Chrześcijańskiej w Siemianicach;

2007 r. Przedstawienie o matce Emilii Scherwentke OSU p.t. „Nie jest uczeń nad mistrza” wystawione w Gimnazjum Urszulanek w Poznaniu, w Gimnazjum im. S. Wyszyńskiego w Opatowie i w kościele parafialnym w Siemianicach

2008 r. Wystawa plastyczna amatorów plastyków z Gminy Łęka Opatowska, hafty i koronki oraz wielkanocne potrawy przy współpracy z KGW i Świetlicą Środowiskową p.t. „Piękno i kobieta”

2009 r. Warsztaty teatralne i wystawa oraz przedstawienie o Rodzie Szembeków przy współpracy z Towarzystwem Historycznym im. Szembeków

Wystawa p.t. „Siemianice w starej fotografii”

2010 r. Wystawa obrazów twórców z Towarzystwa Plastyków Amatorów Powiatu Kępińskiego p.t.

Piękno naszej okolicy.”; spotkanie z autorem książki „Zdarzyło się w Siemianicach” z S. Matysiakiem, członkiem GENIUS LOCI; wystawa dokumentująca wydarzenia i uroczystości organizowane w Siemianicach od 1926 r. do 1956 r.

29.11.2010 roku uroczystości związane z 180 rocznicą powstania listopadowego i w ramach tych uroczystości odsłonięcie rzeźby poświęconej potomkom Szembeków, którzy zginęli bohatersko w II wojnie. Uroczystość i rzeźba była sfinansowana przy współpracy z Leśnym Zakładem Doświadczalnym w Siemianicach oraz poszczególnym mieszkańcom i Wójtowi Gminy Łęka Opatowska.

Marzec 2011 r. Wystawa o historii parafii siemieńskiej. Współpraca z Biblioteką.

Kwiecień – Maj 2011 Wystawa pamiątek związanych z Janem Pawłem II. Współpraca z Biblioteką.

20 maj 2011 Przedstawienie p.t. „Wolność krzyżami się mierzy.” w ramach uroczystości rocznicy lokacji miasta Kępna. Współpraca z Urzędem Miasta i Gminy Kępno i Towarzystwa Historycznego im. Szembeków w Warszawie.

29.11.2011 r. umieszczenie tablicy przy rzeźbie Szembeków współfinansowanej przez Radę Sołecka i Towarzystwo Genius Loci.

Czerwiec 2012 Wycieczka do Gminy Bolesławiec i spotkanie z regionalistą Piotrem Zawadą. Plener i wystawa prac malarskich „Reminiscencje wędrujące.”

2013 Uroczyste obchody 150 rocznicy powstania styczniowego. W ramach projektu „Być sobą wczoraj, dziś i jutro” wystawa tradycji folkloru i kultury oraz historii Siemianic.

2014 Ufundowanie tablicy poświęconej księżom parafii siemieńskiej od czasów powstania styczniowego do chwili obecnej; Występy dzieci i młodzieży oraz poczęstunek z okazji Dnia Matki.

2015- Realizacja projektu PIĘKNO W NAS I WOKÓŁ NAS współfinansowanego przez Urząd Gminy Łęka Opatowska

4. Informacja, czy oferent/oferenci1) przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

NIE DOTYCZY

Oświadczam (-y), że:

1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta/oferentów1);

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1) opłat od adresatów zadania;

3) oferent/oferenci1) jest/są1) związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia .............................;

4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem             i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

5) oferent/oferenci1) składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne1);

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją1);

7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym     i faktycznym.

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu

oferenta/oferentów1)

Data……………………………………………….

Załączniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji24)

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

Poświadczenie złożenia oferty25)

 

Adnotacje urzędowe25)

 

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3) Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola.

4)Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną.

5) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.

6) W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.

7) Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nie obowiązkowe. Należy wypełnić jeżeli zadanie publiczne proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.

8) Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.

9) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić jeśli zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.

10) Należy określić czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej.

11) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.

12) Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej – należy wskazać dokładny podział działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną.

13) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).

14)Opis zgodny z kosztorysem.

15) Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego – czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki.

16) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń.

17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.

18) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego.

19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kobiorca/Zleceniobiorcy* ferenta, jak i zekazania              15151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515kkkosztach.

20) Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są                   z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową     i prawną projektu.

21) Wypełnienie fakultatywne – umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 ramowego wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ……...........................… w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.

22) Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów.

23) Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących nimi oferentów.

24) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

25) Wypełnia organ administracji publicznej.

 • Oceń ten artykuł
  (0 głosów)
 • Czytany 74794 razy
Więcej w tej kategorii: « Plener malarski w Siemianicach
Powrót na górę

Najnowsze artykuły