Tutaj miejsce na jakiś cytat lub inna krótka informację.

KULTURA CHRZEŚCIJAŃSKA DZIEDZITWEM PRZODKÓW.

                 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ………………………………… Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1), REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Upowszechnianie kultury KULTURA CHRZEŚCIJAŃSKA DZIEDZITWEM PRZODKÓW. Organizacja Dnia…
Czytaj dalej...

Plener malarski w Siemianicach

W Siemianicach 21 września 2015 roku odbył się plener malarski zorganizowany w ramach projektu „PIĘKNO W NAS I WOKÓŁ NAS” współfinansowanego przez Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej.  W plenerze wzięli udział członkowie Stowarzyszenia Plastyków Amatorów z Kępna,  Towarzystwa Krańców Ziemi Ojczystej GENIUS LOCI z Siemianic a także mieszkańcy Siemianic. Plastycy z Kępna już po raz trzeci zaszczycają nasze okolice swoją obecnością. Organizatorem  pierwszego pleneru (w…
Czytaj dalej...

Najnowsze artykuły